Google search engine
藝術文化【客華雙語】打造圖書館變作全鎮最舒服的所在 卓蘭共下參詳活動中心與圖書館藍圖

【客華雙語】打造圖書館變作全鎮最舒服的所在 卓蘭共下參詳活動中心與圖書館藍圖

【客語版】

客家委員會主任委員楊長鎮18號來到苗栗縣卓蘭鎮立圖書館,根據「113年度客庄創生環境營造計畫」,聽卓蘭鎮公所說明「卓蘭鎮內灣里新建活動中心工程案」同「苗栗縣卓蘭鎮立圖書館耐震能力改善工程施作案」執行進度,楊主委表示,客委會全力支持活動中心同圖書館工程案,毋過在這進前,希望卓蘭鎮公所做得重新評估計畫,實際觀察鄉親生活个需求、後生人个需要,多方面審慎考量後正過來進行改造工程。

楊主委針對活動中心工程這案指出,伯公廟係客庄傳統个文化中心,台灣日治時期有公會堂、集會所,國民政府時期有中山堂,毋過這兜集會場所个功能主要都用在政令宣導,係講回歸現代个活動中心,應該愛以鄉親个需求出發,實際觀察民眾、後生人个需要,打造一個毋單止做得坐尞、打嘴鼓个所在,乜係後生人轉到家鄉來做得參詳公共事務、文化交流个中心。

楊主委進一步講著圖書館改善工程,毋管圖書館係愛重建抑係改建,都愛評估空間方面做得容納幾多儕人、建物逐年修整个所費、仰仔延續建物个生命週期,來達著永續工程、建物同脣項空間个互動評估做下愛有完整个設計概念,比將講圖書館愛仰仔來結合詹冰文學故事館,打造文化工作者个駐點場域。「圖書館應該係全鄉鎮盡鬆爽个位所,係一看啊著就會想去讀書个所在」,建議應該對恁仔个目標同方向來思考前進。

這場會議由楊長鎮主委、客家公共傳播基金會陳板董事長、中原大學建築系曾光宗教授、新北市文化局副局長于玟、苗栗縣政府文化觀光局黃智群副局長、苗栗縣議員陳春暖、苗栗縣卓蘭鎮公所鎮長詹錦章同鎮公所人員還有在地鄉親等,相互交流、參詳。

卓蘭鎮內灣里活動中心在921地動轉忒,續下來个幾下十年間,內灣里就無自家个活動中心好用哩,這下,在農業部農田水利署臺中管理處同意撥用中央伯公廟脣項个用地,成功踏出內灣活動中心重建个第一步,眼時間就等卓蘭鎮公所籌措个經費到位後,就做得正式起榼興建。還過苗栗縣卓蘭鎮立圖書館希望對建築物結構耐震補強、防水、老舊電氣線路修整等問題進行改善,實現保障員工、讀者使用安全;提升閱讀環境氛圍个目標。

客委會為著流通客庄產業經濟、振興客家文化特色產業、形塑客庄移居同觀光環境,還過藉相關資源个幫襯,支援客家後撐仔創(就)業,藉這來餳青壯人才回流抑係徙到客庄載,進一步再造客庄新生命,持續推動「客庄創生環境營造計畫」;另外有關「文化發電機」計畫,係以鄉鎮級圖書館做實踐場域,透過空間改造同相關軟硬體資源幫襯,成為在地鄉親、文化工作者恬靜、閱讀、創作、交流同推動客語傳承多元利用个場域。

—————————————

【華語版】

客家委員會主任委員楊長鎮今(18)日前往苗栗縣卓蘭鎮立圖書館,根據「113年度客庄創生環境營造計畫」,聽取卓蘭鎮公所說明「卓蘭鎮內灣里新建活動中心工程案」及「苗栗縣卓蘭鎮立圖書館耐震能力改善工程施作案」執行進度,楊主委表示,客委會全力支持活動中心與圖書館工程案,但在此之前,希望卓蘭鎮公所能重新評估計畫,實際觀察鄉親生活需求、後生的需要,多方審慎考量後再行改造工程。

楊主委針對活動中心工程一案指出,伯公廟是客庄傳統的文化中心,台灣日治時期有公會堂、集會所,國民政府時期則有中山堂,然而這些集會場所的功能主要都用於政令宣導,如果回歸現代的活動中心,應該要以鄉親的需求出發,實地觀察民眾、後生的需要,打造一個不只是可以坐尞、打嘴鼓的所在,也是後生返鄉時可以討論公共事務、文化交流的中心。

楊主委進一步對圖書館改善工程提到,不論圖書館是要重建或改建,都要評估空間方面可以容納多少人、建物每年維修可能的花費、如何延續建物的生命週期,達到永續工程、建物與周邊空間的互動評估要有完整的設計概念,好比圖書館如何結合詹冰文學故事館,打造文化工作者的駐點場域。「圖書館應該是全鄉鎮最舒服的地方,是一看到就想去讀書的所在」,建議應該朝這樣的目標和方向思考前進。

今會議由楊長鎮主委、客家公共傳播基金會陳板董事長、中原大學建築系曾光宗教授、新北市文化局副局長于玟、苗栗縣政府文化觀光局黃智群副局長、苗栗縣議員陳春暖、苗栗縣卓蘭鎮公所鎮長詹錦章及鎮公所人員及在地鄉親等,相互交流、討論。

卓蘭鎮內灣里活動中心於921地震中震垮,接下來的數十年間,內灣里一直沒有自己的活動中心可用,如今,在農業部農田水利署臺中管理處同意撥用中央伯公廟旁用地,成功跨出內灣活動中心重建的第一步,目前就待卓蘭鎮公所籌措經費到位後,即可正式開工興建。而苗栗縣卓蘭鎮立圖書館期望朝建築物結構耐震補強、防水、老舊電氣線路修繕等問題進行改善,實現保障員工、讀者使用安全;提升閱讀環境氛圍之目標。

客委會為活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境,並藉由相關資源挹注,支援客家青年創(就)業,藉以吸引青壯人才回流或移居客庄,進而再造客庄新生命,持續推動「客庄創生環境營造計畫」;而「文化發電機」計畫,則是以鄉鎮級圖書館為實踐場域,透過空間改造及相關軟硬體資源挹注,成為在地鄉親、文化工作者沉澱、閱讀、創作、交流及推動客語傳承多元利用的場域。

圖1 與會者就「卓蘭鎮內灣里新建活動中心工程案」及「苗栗縣卓蘭鎮立圖書館耐震能力改善工程施作案」進行討論.JPG

圖2 客委會楊長鎮主委發表看法.JPG

圖3 卓蘭鎮公所說明「卓蘭鎮內灣里新建活動中心工程案」執行進度.JPG

圖4 卓蘭鎮鄉親發表看法.JPG

圖5 苗栗縣卓蘭鎮公所鎮長詹錦章發表看法.JPG

圖6 苗栗縣卓蘭鎮立圖書館.JPG

圖7 詹冰文學故事館.JPG

延伸閱讀